Algemene voorwaarden

Definities

 1. Private Yoga Amsterdam: Private Yoga Amsterdam, gevestigd te Amsterdam  onder KvK nr. 67064590.
 2. Cliënt: degene met wie Private Yoga Amsterdam een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Private Yoga Amsterdam en cliënt samen.
 4. Consument: ieder natuurlijk persoon welke een dienst of product afneemt van Private Yoga Amsterdam, onder natuurlijk persoon wordt tevens verstaan: ‘eenieder die een dienst of product afneemt handelend vanuit beroep of bedrijf’;

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Private Yoga Amsterdam.  
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de cliënt of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Private Yoga Amsterdam hanteert voor particulieren zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Private Yoga Amsterdam hanteert voor bedrijven zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 3. Alle prijzen op die Private Yoga Amsterdam hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Private Yoga Amsterdam te allen tijde wijzigen.
 4. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Private Yoga Amsterdam vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 5. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Private Yoga Amsterdam, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 6. Indien partijen voor een dienstverlening door Private Yoga Amsterdam een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 7. Private Yoga Amsterdam is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Private Yoga Amsterdam de cliënt tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de cliënt het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 10. Private Yoga Amsterdam heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 11. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Private Yoga Amsterdam prijsaanpassingen meedelen aan de cliënt.
 12. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Private Yoga Amsterdam op te zeggen indien hij/zij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de cliënt niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Private Yoga Amsterdam gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de cliënt in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de cliënt in verzuim is, is hij/zij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Private Yoga Amsterdam.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de cliënt niet tijdig betaalt, mag Private Yoga Amsterdam zijn verplichtingen opschorten totdat de cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de cliënt, zijn de vorderingen van Private Yoga Amsterdam op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de cliënt zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Private Yoga Amsterdam, dan is hij/zij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Private Yoga Amsterdam te betalen.
 7. Private Yoga Amsterdam vraagt elke afzonderlijke factuur te voldoen voorafgaand aan de eerste sessie en binnen 14 dagen na de factuurdatum. 

 

Terugbetaling 

Mocht de cliënt door om welke reden dan ook, de overeenkomst vroegtijdig willen beëindigen, dan zal er geen restitutie plaatsvinden. 

 

Annulering 

Bij annulering van minimaal 48 uur voorafgaand aan een privé yogales betaalt de cliënt geen annuleringskosten en is dit dus nog kostenloos en kijkt Private Yoga Amsterdam en cliënt of er zsm een nieuwe afspraak kan worden gepland. Bij annulering minder dan 48 uur van tevoren wordt 50% in rekening gebracht en gefactureerd: Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren wordt 100% van het lesgeld in rekening gebracht.

 

Vervaldatum 

Pakketten moeten binnen de aangegeven periode gebruikt worden. ‘Be Flexible’ een pakket van 4 lessen gebruikt worden binnen 4 weken. ‘Your Journey’ pakket van 12 lessen binnen 4 maanden. Ongebruikte sessies vervallen als ze niet binnen deze aangegeven periodes worden gebruikt. Mits anders overeengekomen. 

 

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Private Yoga Amsterdam enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Private Yoga Amsterdam voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Private Yoga Amsterdam heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de cliënt.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt dat Private Yoga Amsterdam tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de cliënt er niet voor heeft gezorgd dat Private Yoga Amsterdam tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de cliënt.  

 

Informatieverstrekking door de cliënt 

 1. De cliënt stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Private Yoga Amsterdam.  
 2. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de cliënt dit verzoekt, retourneert Private Yoga Amsterdam de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de cliënt niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Private Yoga Amsterdam redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de cliënt.

 

Duur van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen Private Yoga Amsterdam en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze beëindigd na de overeenkomst.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de cliënt Private Yoga Amsterdam schriftelijk in gebreke stellen.

 

Vrijwaring

De cliënt vrijwaart Private Yoga Amsterdam tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Private Yoga Amsterdam geleverde producten en/of diensten. 

 

Klachten

 1. De cliënt dient een door Private Yoga Amsterdam geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de cliënt redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de cliënt Private Yoga Amsterdam daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 weken na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Cliënten dienen Private Yoga Amsterdam uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De cliënt geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Private Yoga Amsterdam in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De cliënt dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Private Yoga Amsterdam gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 1. De cliënt dient ingebrekestellingen kenbaar te maken aan Private Yoga Amsterdam, via: sabine@privateyogaamsterdam.nl.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt dat een ingebrekestelling Private Yoga Amsterdam ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid cliënt

Als Private Yoga Amsterdam een overeenkomst aangaat met meerdere cliënten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Private Yoga Amsterdam verschuldigd zijn. 

 

Aansprakelijkheid Private Yoga Amsterdam

 1. Private Yoga Amsterdam is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de cliënt lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.  
 2. Indien Private Yoga Amsterdam aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Private Yoga Amsterdam is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Private Yoga Amsterdam aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de cliënt op schadevergoeding van Private Yoga Amsterdam vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 1. De cliënt heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Private Yoga Amsterdam toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Private Yoga Amsterdam niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Private Yoga Amsterdam in verzuim is.
 3. Private Yoga Amsterdam heeft het recht de overeenkomst met de cliënt te ontbinden, indien de cliënt zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Private Yoga Amsterdam kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de cliënt zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Private Yoga Amsterdam in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de cliënt niet aan Private Yoga Amsterdam kan worden toegerekend in een van de wil van Private Yoga Amsterdam onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Private Yoga Amsterdam kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Private Yoga Amsterdam 1 of meer verplichtingen naar de cliënt niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Private Yoga Amsterdam er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Private Yoga Amsterdam is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Private Yoga Amsterdam is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Private Yoga Amsterdam zoveel mogelijk vooraf met de cliënt bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de cliënt uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Private Yoga Amsterdam.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Private Yoga Amsterdam bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Private Yoga Amsterdam is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 1 januari 2021.